REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU www.layher.pl

 

 

1. Definicje

 1. Aktywacja Konta – moment, w którym Usługodawca utworzy Konto dla Klienta.
 2. Formularz rejestracyjny – formularz wypełniany przez Klienta w procesie rejestracji Konta, zawierający dane Klienta umożliwiające korzystanie z dodatkowych funkcjonalności Serwisu.
 3. Hasło – ustalany przez Klienta ciąg znaków służący do logowania się do Konta.
 4. Klient – użytkownik Serwisu będący kontrahentem Usługodawcy, korzystający z Serwisu zgodnie z niniejszym Regulaminem, po wcześniejszej Rejestracji i Aktywacji Konta. Klientem może być wyłącznie osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, nie będąca konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeks cywilnego.
 5. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 6. Konto – zbiór funkcjonalności systemu udostępniony przez Usługodawcę Klientowi. Za pośrednictwem Konta Klient uzyskuje możliwość przeglądania treści zamieszonych przez Usługodawcę w ramach Serwisu, która nie jest dostępna dla niezalogowanych Użytkowników, pobrania katalogów produktów i innych, udostępnionych w tym celu materiałów. Konto prowadzone jest pod unikalnym identyfikatorem (Login), chronionym hasłem dostępu (Hasło).
 7. Login – ciąg znaków alfanumerycznych składający się na indywidualną nazwę Klienta konieczny do dokonania autoryzacji w trakcie uzyskiwania dostępu do Konta, ustalany przez Klienta lub osobę upoważnioną przez Klienta podczas procesu Rejestracji.
 8. Regulamin– niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu.
 9. Rejestracja– jednorazowa czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta, dokonywana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę w ramach Serwisu.
 10. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem layher.pl, do którego prawa przysługują Usługodawcy, a do którego Klienci/Użytkownicy uzyskują dostęp na zasadach przewidzianych w Regulaminie.
 11. Strony– Usługodawca i Klient/Użytkownik.
 12. Treść – treść, z którą Użytkownik może się zapoznać w ramach Serwisu, stanowiąca w szczególności, lecz nie wyłącznie, przedmiot autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 13. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu.
 14. Usługodawca– spółka pod firmą Layher sp. z o. o. z siedzibą w Siestrzeni, przy ul. Żelechowskiej 2A, kod pocztowy 96-321 Siestrzeń, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS: 0000183016, posiadająca numer REGON: 931185846 i numer NIP: 894-23-92-435.
 15. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.).
 16. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych – ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90, poz. 631, ze zm.).
 17. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1244, ze zm.).
 18. Ustawa Prawo własności przemysłowej – ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej (Dz.U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1117 ze  zm.).
 19. Użytkownik– inna niż Klient osoba, która dokonuje jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, korzystająca wyłącznie z ogólnodostępnych zasobów Serwisu, zgodnie z niniejszym Regulaminem, nie wymagających Rejestracji i Aktywacji Konta. Użytkownikiem jest także uprawniona przez Klienta osoba fizyczna podejmująca w imieniu i na rzecz Klienta działania w ramach Serwisu (osoba kontaktowa).

 

2. Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i operatorem Serwisu jest Usługodawca.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów/Użytkowników z Serwisu oraz z oferowanych za jej pośrednictwem Usług.
 3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 4. Klient/Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania postanowień Regulaminu.
 5. Korzystanie z Serwisu, w tym z zasobów, które nie są dostępne dla niezalogowanych Użytkowników, jest nieodpłatne.
 6. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Klienta/Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
 7. zastosowania przeglądarek Ineternet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej, Mozilla FireFox, Safari lub Opera lub nowszych z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi języka programowania HTML5, Java Script, apletów Java
 8. zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania do obsługi wyświtlanej zawartości takich jak: np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące, itp.
 9. strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768

 

3 Rejestracja w ramach Serwisu

 1. Rejestracja w ramach Serwisu dostępna jest wyłącznie dla Klientów i następuje w drodze wypełnienia Formularza rejestracyjnego, po wypełnieniu odpowiednich rubryk formularza (podanie wymaganych danych podmiotu gospodarczego oraz danych osoby kontaktowej po stronie tego podmiotu) oraz ich zatwierdzeniu.
 2. Warunkiem dokonania Rejestracji i Aktywacji Konta jest potwierdzenie przez Klienta, że zapoznał się on z treścią Regulaminu oraz że akceptuje on jego postanowienia.
 3. Z chwilą zatwierdzenia Formularza rejestracyjnego osoba dokonująca Rejestracji oświadcza, że jest osobą uprawnioną do reprezentacji podmiotu gospodarczego, w imieniu którego akceptuje Regulamin.
 4. Usługodawca informuje, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych Klienta podanych podczas Rejestracji, Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia Klientowi możliwości korzystania z Serwisu do czasu uprawdopodobnienia przez Klienta, iż podał on prawdziwe dane. Usługodawca wskaże Klientowi sposób uprawdopodobnienia danych za pomocą wiadomości przesłanej na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji.
 5. Rejestracja następuje po kliknięciu przez Klienta w link aktywacyjny, znajdujący się w przesłanej przez Usługodawcę wiadomości e-mail na podany przez Klienta podczas Rejestracji adres e-mail.
 1. Klient zobowiązany jest do:
 2. a) podania danych zgodnych z prawdą, dokładnych i aktualnych, nie wprowadzających w błąd oraz nie naruszających praw osób trzecich,
 3. b) aktualizacji podanych w Formularzu rejestracyjnym danych, niezwłocznie po każdej zmianie tych danych; aktualizacji danych dokonuje się w ramach Konta.
 4. Klient zobowiązany jest także do utrzymania w tajemnicy Hasła powiązanego z Loginem. Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za skutki udostępnienia osobom trzecim swojego Hasła.

4. Zasady korzystania z Serwisu

 1. Klient/Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Usługodawcy.
 2. Klient/Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
 3. korzystania z Serwisu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
 4. niepodejmowania działań takich jak:
 • rozsyłanie przy użyciu Serwisu niezamówionej informacji handlowej (tzw. spam);
 • korzystanie z Kont innych Klientów lub udostępnianie swojego Konta innym Klientom/Użytkownikom;
 • podejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie Haseł lub/i Loginów innych Klientów;
 1. korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów/Użytkowników oraz dla Usługodawcy, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw.
 2. Klient/Użytkownik zobowiązany jest również do niedostarczania treści o charakterze bezprawnym w ramach Serwisu.
 3. W przypadku stwierdzenia, że Klient/Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób niezgodny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań opisanych w ust. 2 i 3 powyżej, Usługodawca może – ze skutkiem natychmiastowym – zablokować jego Konto, ma również prawo podjąć wszelkie działania prowadzące do naprawienia poniesionej w związku z tym szkody.
 4. Klient/Użytkownik jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Usługodawcę, w sposób określony w § 10 ust. 1 poniżej, o każdym przypadku naruszenia jego praw do Loginu i/lub Hasła, jak również o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym Regulaminie.

 

5. Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca zastrzega, że Serwis, a w szczególności jego funkcjonalności oraz rozwiązania nawigacyjne, wybór i układ prezentowanych w ramach niej Treści, znaki towarowe, logotypy, elementy graficzne, interaktywne aplikacje, itd. stanowią przedmiot praw wyłącznych Usługodawcy lub podmiotów współpracujących z Usługodawcą.
 2. Usługi oraz Treści, do których Klient/Użytkownik uzyskuje dostęp z wykorzystaniem Serwisu stanowią przedmiot przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, praw własności przemysłowej, w tym praw do znaków towarowych, w rozumieniu Ustawy Prawo własności przemysłowej, jak również innych praw własności intelektualnej. Klient/Użytkownik nie ma prawa do dokonywania jakichkolwiek działań polegających na ich rozpowszechnianiu, przetwarzaniu, obróbce, opracowywaniu lub dystrybucji.
 3. Użytkownik będący osobą fizyczną jest uprawniony do korzystania z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu, stanowiących przedmiot przysługujących Usługodawcy lub osobom trzecim autorskich praw majątkowych oraz praw pokrewnych, tylko i wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Korzystanie z Serwisu, w tym z wszelkich Treści zamieszczonych w ramach Serwisu, w innym zakresie jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody Usługodawcy udzielonej przez uprawnioną osobę.
 4. Wszelkie przypadki niedozwolonego wykorzystywania lub kopiowania treści Serwisu, jak również wykorzystywania treści Serwisu w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu mogą stanowić naruszenie praw do znaków towarowych, praw autorskich i innych praw własności przemysłowej i intelektualnej, a także naruszenie prawa cywilnego i karnego. Użytkownikowi nie wolno wykorzystywać żadnych elementów Serwisu w sposób, który naruszałby prawa do znaku towarowego, prawa autorskie lub inne prawa własności przemysłowej i intelektualnej.

 

6. Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie czynności dokonywane przez Klientów/Użytkowników w ramach Serwisu.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu podania przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty e-mail.

 

7. Newsletter

 1. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez wpisanie swojego adresu e-mail w odpowiednio oznaczone pole widoczne w Serwisie.
 2. Na podany przez Użytkownika adres e-mail wysłane zostanie potwierdzenie zamówienia newslettera. Użytkownik otrzymywać będzie na podany przez siebie adres poczty elektronicznej biuletyn informacyjny (Newsletter) Usługodawcy.
 3. Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera wysyłając wiadomość e-mail na adres info@layher.pl

 

8. Zasady korzystania z formularza kontaktowego

 1. Klient/Użytkowik ma możliwość kontaktu z Usługodawcą poprzez skorzystanie z formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Serwisu.
 2. Wysłanie wiadomości lub zapytania za pomocą formularza kontaktowego umieszczonego na stronie Serwisu nie powoduje powstania jakiegokolwiek stosunku zobowiązaniowego między nadawcą wiadomości a Usługodawcą.
 3. Wypełnienie oznaczonych jako obligatoryjne pól formularza jest niezbędne w celu wysłania wiadomości. Przekazanie tych danych jest niezbędne do identyfikacji nadawcy wiadomości i nawiązania kontaktu z nadawcą wiadomości.

9. Zakończenie korzystania z Usługi

 1. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu, w szczególności wówczas, gdy nie zaakceptuje zmian wprowadzonych w zakresie jego funkcjonalności.
 2. Rezygnacja z korzystania z Serwisu powoduje automatyczne zaprzestanie świadczenia Usługi przez Usługodawcę, tj. udostępniania funkcjonalności Serwisu oraz dostępu do Konta, w tym umożliwienia Klientowi przeglądania niedostępnej dla niezalogowanych Użytkowników treści zamieszonych w ramach Serwisu.

 

10 Ochrona danych osobowych

 1. Informacje zamieszczane w ramach Serwisu, mające charakter danych osobowych, przetwarzane są przez Usługodawcę – jako administratora danych – w celach związanych z korzystaniem z usług w ramach Serwisu.
 2. Operator przetwarza informacje dotyczące Użytkowników, w tym informacje mające charakter danych osobowych, z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa, w szczególności zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przy zastosowaniu wymaganych prawem zabezpieczeń.
 3. Każda osoba, której dotyczą dane osobowe ma prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich poprawiania, uzupełniania oraz prawo żądania zaprzestania ich przetwarzania i usunięcia. Jednakże usunięcie danych warunkujących korzystanie z Serwisu lub usług określonych w niniejszym Regulaminie powoduje utratę możliwość korzystania z nich.
 4. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych w ramach Serwisu dostępne są w „Polityce Prywatności”.

 

10 Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: info@layher.pl
 2. Reklamacja powinna zawierać w swej treści:
 3. w przypadku Klientów: pełną nazwę firmy, Login oraz adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji,
 4. przypadku pozostałych Użytkowników: imię i nazwisko oraz adres poczty elektronicznej,
 5. W każdym przypadku konieczne jest również zamieszczenie dokładnego opisu i wskazanie powodu reklamacji.
 6. Usługodawca rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania oraz informuje niezwłocznie Klienta/Użytkownika, za pomocą poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
 7. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Usługodawca zwraca się, przed rozpatrzeniem reklamacji, do składającego reklamację o jej uzupełnienie. Czas udzielania dodatkowych wyjaśnień przedłuża okres rozpatrywania reklamacji.

 

11 Postanowienia końcowe

 1. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronach Serwisu oraz poinformuje bezpośrednio Klientów o jego zmianie wysyłając do Klientów wiadomość na wskazany przez Klienta na Koncie adres e-mail lub poprzez zamieszczenie informacji bezpośrednio w panelu Konta Klienta. Doręczenie tekstu Regulaminu po dokonaniu zmian nastąpi poprzez umieszczenie tekstu jednolitego Regulaminu na stronach Serwisu.
 3. Zmiana niniejszego Regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Usługodawcę, który to termin nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia jego treści.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy o ochronie danych osobowych oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Klienci/Użytkownicy mogą uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronach Serwisu, w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r.