OGÓLNE WARUNKI DOSTAWY I NAJMU 
Spółki Layher Sp. z o. o. 

(dalej jako OWD)

I. Ogólne warunki dostawy i płatności

1. Zakres obowiązywania.

Niniejsze ogólne warunki dostawy obowiązują wyłącznie w stosunkach prawnych z przedsiębiorcami, w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej. Warunki te są wyłącznie obowiązujące i mają zastosowanie także do wszystkich przyszłych stosunków gospodarczych, także jeśli nie zostało to ponownie wyraźnie przez strony ustalone.  Odmienne ogólne warunki handlowe lub warunki sprzedaży drugiej strony nie mają mocy obowiązującej i Layher oświadcza, że nie wyraża zgody na ich stosowanie.

2. Oferta, potwierdzenie zamówienia 

Oferty Layher są niewiążące. O ile zamówienie nie zostanie przyjęte przez Layher poprzez realizację dostawy, zamówienia i oświadczenia o przyjęciu zamówienia wymagają dla swej ważności pisemnego potwierdzenia zamówienia przez Layher.  Wymóg ten obowiązuje także w przypadku jakiejkolwiek zmiany lub uzupełnienia zamówienia. Dla ustalenia zakresu, treści i ceny każdej dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie Layher.

3. Podstawa ustalenia ceny 

O ile strony nie postanowiły inaczej obowiązują ceny produktów i usług Layher, obowiązujące w chwili zawarcia umowy, z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług.  Jeśli okres od dnia zawarcia umowy do dnia dostawy jest dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku zmiany kosztów wytworzenia, materiału lub sprzedaży, podstawą do ustalenia ceny będzie cennik netto produktów lub usług, obowiązujący w dniu dostawy lub wytworzenia, z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług.  Jeśli okres od dnia zawarcia umowy do dnia wystawienia FV (np. umowy najmu) jest dłuższy niż 3 miesiące, w przypadku zmiany kosztów wytworzenia, materiału lub sprzedaży, podstawą do ustalenia ceny będzie cennik netto produktów lub usług, obowiązujący w dniu wystawienia FV, z doliczeniem należnego podatku od towarów i usług.

4. Zakres dostawy 

Dla określenia zakresu dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie zamówienia Layher. Dopuszcza się dostawy częściowe lub wykonanie usługi w częściach.

5. Płatności, 

O ile nic innego nie postanowiono, faktury Layher płatne są w terminie płatności, wskazanym na fakturze. W przypadku opóźnienia dostawy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego rachunek wystawiony zostanie w dniu zgłoszenia przez Layher gotowości dostawy, nie wcześniej jednak niż w pierwotnie ustalonym terminie dostawy.

Jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą rachunku Layher, wszystkie inne nieuregulowane należności stają się natychmiast wymagalne.

6. Potrącenia

Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia wierzytelności Layher z własnymi wierzytelnościami, jedynie wtedy, gdy roszczenia wzajemne są stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu albo zostały uznane przez Layher. Możliwość dokonania potrącenia dotyczy wyłącznie roszczeń wynikłych z tego samego stosunku umownego.

7. Zakaz cesji wierzytelności 

Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia na osobę trzecią jakichkolwiek wierzytelności powstałych ze stosunków handlowych ze spółką Layher. 

8. Inkaso 

Pracownicy lub przedstawiciele handlowi Layher uprawnieni są do dokonywania inkasa, o ile posiadają stosowne pełnomocnictwo Layher. Dotyczy to także sprzedaży z magazynu.

9. Transport, koszty opakowania, ubezpieczenia i transportu.

Ceny Layher nie zawierają kosztów opakowania oraz odbioru z magazynu Layher. Koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia i transportu ponosi Zamawiający.

9.1 Rabaty za zwrot opakowań   
W przypadku niezwłocznego zwrotu opakowań do Layher, nadających się do ponownego wykorzystania w transporcie, takich jak palety oraz palety siatkowe, o ile ich wartość wliczona została  do ceny dostawy, Zamawiającemu mogą zostać udzielone stosowne rabaty odpowiadające wartościowo naliczonej wcześniej cenie opakowań, zgodnie z obowiązującymi w spółce Layher ryczałtami za zwrot opakowań.

9.2 Ubezpieczenie wysyłki         
Na życzenie Zamawiającego Layher ubezpieczy dostawę, na koszt i ryzyko Zamawiającego.

9.3 Koszty zwrotnego odbioru towaru         
Jeżeli Layher, korzystając ze swych zastrzeżonych praw, dokonuje zwrotnego odbioru towaru, Zamawiający ponosi związane z tym koszty. W poszczególnych przypadkach koszty te mogą odpowiadać wartości netto towarów w chwili odbioru. Zamawiający ma prawo wykazać, że koszty te nie powstały lub, że ich wysokość jest inna.

10. Przejście ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru

O ile strony nie ustaliły innego momentu przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Zamawiającego, ryzyko to przechodzi na Zamawiającego najpóźniej w następującej chwili:

10.1 Przejście ryzyka przy odbiorze, załadunku, wydaniu towaru
Ryzyko przechodzi z chwilą odbioru, załadunku lub wydania towaru spedytorowi lub przewoźnikowi, niezależnie od tego czy towar wysyłany jest przez Layher czy odbierany przez Zamawiającego, bądź też przez osoby trzecie na zlecenie Layher lub Zamawiającego i niezależnie od tego, która ze stron i w jaki sposób opłaca wysyłkę, także wówczas, jeśli dostawa następuje częściami.

10.2 Przejście ryzyka w przypadku zwłoki Zamawiającego z odbiorem towaru
W przypadku zwłoki Zamawiającego z odbiorem towaru z przyczyn leżących po jego stronie, ryzyko przechodzi na Zamawiającego z chwilą zgłoszenia przez Layher gotowości do realizacji dostawy.

11. Zabezpieczenia 

Do momentu zaspokojenia wszelkich roszczeń przysługujących Layher na jakiejkolwiek  podstawie prawnej wobec Zamawiającego, Zamawiający udziela Layher następujących zabezpieczeń:

11.1 Zastrzeżenie prawa własność rzeczy sprzedanej     
Wszelkie towary dostarczone przez Layher są jej własnością, aż do chwili zaspokojenia przez Zamawiającego wszystkich roszczeń Layher wynikających z danego stosunku umownego, a w szczególności do dnia uiszczenia przez Zamawiającego ceny w pełnej wysokości. Zamawiający jest uprawniony do dysponowania towarem zgodnie z jego gospodarczym przeznaczeniem, o ile nie pozostaje w zwłoce z zapłatą ceny za towar. Do momentu przejścia własności przedmiotów sprzedaży na Zamawiającego, nie jest on uprawniony do korzystania z nich w sposób odmienny, niż określono powyżej, ani rozporządzania nimi, a w szczególności nie mogą one być przedmiotem zastawu, ani innych obciążeń na rzecz osób trzecich. O zajęciu przedmiotu przez osobę trzecią, Zamawiający niezwłocznie poinformuje Layher na piśmie.

11.2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wykonuje obowiązków wynikających z zawartej umowy, a w szczególności w razie zwłoki w zapłacie ceny, Layher przysługuje roszczenie o zwrot sprzedanych przedmiotów, a Zamawiający jest zobowiązany do ich wydania. Po wydaniu przedmiotów sprzedaży Layher ma prawo do ich sprzedaży na warunkach rynkowych. Uzyskaną cenę sprzedaży Layher pomniejszy o niezaspokojone roszczenia wobec Zamawiającego oraz koszty związane z odbiorem i sprzedażą przedmiotu umowy. Pozostała kwota zostanie przekazana Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia sprzedaży.

11.3. Jeżeli przedmiot sprzedaży zostanie połączony lub pomieszany z innymi przedmiotami, nie należącymi do Layher w taki sposób, że przywrócenie stanu poprzedniego byłoby związane z nadmiernymi trudnościami lub kosztami, dotychczasowi właściciele przedmiotów połączonych lub pomieszanych stają się współwłaścicielami całości. Udziały we współwłasności ustala się według stosunku wartości przedmiotów połączonych lub pomieszanych z chwili połączenia lub pomieszania. Jednakże, gdy jeden z przedmiotów połączonych ma wartość znacznie większą aniżeli pozostałe, przedmioty mniejszej wartości stają się jego częściami składowymi. Jeżeli w wyniku połączenia lub pomieszania właścicielem przedmiotów stał się Zamawiający, zobowiązuje się on, na żądanie Layher’a, do przeniesienia na jego rzecz własności przedmiotów lub do zapłaty ich wartości rynkowej.

11.4. Jeśli cena sprzedaży przedmiotów, których własność została zastrzeżona, nie wystarczy na pokrycie istniejących zobowiązań Zamawiającego, Layher jest uprawniony do sprzedaży przedmiotów, za które cenę już zapłacono, jeśli jest to konieczne do zaspokojenia  wierzytelności Layher.

11.5 Przedłużenie okresu zastrzeżenia własność rzeczy sprzedanej
Zamawiający przenosi niniejszym na Layher wszelkie wierzytelności, które mogą powstać w związku z dalszą odprzedażą towaru lub na innej podstawie prawnej, a Layher wierzytelności te przejmuje. 

11.6 Upoważnienie do dochodzenia wierzytelności. Odwołanie upoważnienia. Informowanie o zgłoszeniu roszczenia przez osobę trzecią.

11.6.1 Layher udziela Zamawiającemu nieodwołalnego upoważnienia do dochodzenie w imieniu i na rachunek Layher wszelkich przeniesionych na Zamawiającego wierzytelności. Upoważnienie to może zostać odwołane jeśli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą należności Layher, a także jeśli Layher poweźmie wiedzę o zgłoszeniu przeciwko Zamawiającemu roszczeniach z weksli, wstrzymaniu jego płatności lub innych negatywnych okolicznościach dotyczących Zamawiającego.

11.6.2 Zamawiający nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek innych wierzytelności na osobę trzecią. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia powyższych wierzytelności aż do całkowitego ich zaspokojenia. Zamawiający jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania Layher w razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami, dotyczącymi spraw lub praw spółki Layher.

11.7 Udowodnienie wierzytelności wobec dalszego nabywcy.
Na żądanie Layher Zamawiający jest obowiązany udowodnić spółce Layher wierzytelności wobec osób trzecich przeniesione na spółkę zgodnie z punktem 11.2. i poinformować dalszego nabywcę o ich przeniesieniu na Layher wraz z żądaniem ich zapłaty wyłącznie na rzecz Layher. Layher jest uprawniony do poinformowania dalszego nabywcy o cesji wierzytelności oraz do samodzielnego dochodzenia tych wierzytelności.

11.8 Brak upoważnienia do dochodzenia wierzytelności w przypadku upadłości.
Upoważnienie do dochodzenia wierzytelności uważa się za odwołane w razie złożenia przeciwko Zamawiającemu wniosku o ogłoszenie upadłości.

12. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru

Z zastrzeżeniem pkt. 14 Layher ponosi odpowiedzialność za wady towaru według następujących zasad, z wyłączeniem jakichkolwiek dalszych roszczeń.

12.1 Obowiązek zawiadomienia o wadzie widocznej lub dającej się zauważyć
Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Layher niezwłocznie na piśmie o wadzie jakościowej lub ilościowej dostawy, widocznej lub dającej się z łatwością zauważyć, z podaniem numeru dowodu dostawy, pod rygorem utraty prawa dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi.

12.2 Obowiązek zawiadomienia o wadzie ukrytej          
Wady ukryte Zamawiający obowiązany jest zgłosić Layher niezwłocznie po ich wykryciu, nie później jednak niż w ciągu 14 dni od dnia przejścia ryzyka przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru, na piśmie, z podaniem numeru dowodu dostawy. Dla zachowania powyższego terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia listem poleconym.

12.3 Ciężar dowodu zawiadomienia o wadzie,  zwrot kosztów nieuzasadnionego zawiadomienia o wadzie          
Ciężar dowodu spełnienia wszystkich warunków dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi spoczywa na Zamawiającym. W przypadku nieuzasadnionego zawiadomienia o wadzie Zamawiający obowiązany jest zwrócić Layher poniesione w związku z tym koszty.

12.4 Usunięcie wady jakościowej lub ilościowej, nieterminowe usunięcie wady

12.4.1 W przypadku wad dostawy Layher w pierwszej kolejności, według własnego wyboru, wadę usunie lub dostarczy towar wolny od wad. W przypadku niewykonania przez Layher tego obowiązku Zamawiający może według własnego wyboru żądać obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. Uprawnienie to nie przysługuje Zamawiającemu jeżeli wady są nieistotne.

12.4.2 Zamawiający może odstąpić od umowy jeżeli Layher nie może spełnić żądania Zamawiającego dostarczenia towaru wolnego od wad w ciągu 4 tygodni od zgłoszenia. Poza powyższym uprawnieniem Zamawiającemu nie przysługują jakiekolwiek dalsze roszczenia, w tym w szczególności o naprawienie szkody za zwłokę w dostawie.

12.5  Należyte korzystanie z produktu, prace konserwacyjne
Warunkiem dochodzenia przez Zamawiającego roszczeń z tytułu rękojmii jest używanie produktów Layher przez wyspecjalizowany personel Zamawiającego, przeprowadzanie wymaganych prac konserwacyjnych, a także przestrzeganie wymogów technicznych lub ustawowych.

12.6 Dokumenty sprzedaży

12.6.1 Dokumenty sprzedaży Layher nie zawierają danych, ani zapewnień dotyczących cech i właściwości towaru. Miarodajne jest zawsze potwierdzenie zamówienia przez Layher. Jeżeli Layher powołuje się na dopuszczenia lub certyfikaty oznacza to, że oryginalne produkty i inne towary Layher spełniają wymogi takich dopuszczeń lub certyfikatów w wymaganym zakresie.

12.6.2 Powyższe nie oznacza jednak, że oryginalne produkty i inne towary Layher posiadające określone dopuszczenia lub certyfikaty będą wystarczając dla osiągnięcia przez Zamawiającego zamierzonego celu.

12.6.3 Dane zawarte w dopuszczeniach lub certyfikatach nie zwalniają Zamawiającego jako użytkownika od konieczności zaznajomienia się z technicznymi i ustawowymi wymogami dotyczącymi konstrukcji, statyki, zastosowania i przeznaczenia produktu.

12.6.4 Zamawiający obowiązany jest używać oryginalnych produktów i innych towarów Layher przestrzegając określonych wymogów statycznych, miejscowych oraz uwzględniając okoliczności faktyczne, wymogi lokalnych władz i przepisów ustawowych. 

12.7 Wadliwa instrukcja montażu i stosowania            
Wadliwa instrukcja montażu i stosowania stanowi nieistotne naruszenie obowiązków Layher. W takim wypadku Zamawiający może żądać dostarczenia instrukcji wolnej od wad, jeśli brak niewadliwej instrukcji uniemożliwia prawidłowe korzystanie z produktów Layher. 

12.8 Skutki prawne naruszenia obowiązków z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa   
Zamawiającemu przysługują dodatkowe roszczenia tylko w razie naruszenia przez Layher obowiązków z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

12.9 Przedawnienie   
Roszczenia z tytułu rękojmi przedawniają się z upływem roku od dnia odbioru towaru z magazynu Layher lub dostawy do Zamawiającego, bądź zawiadomienia o gotowości do wysyłki.

12.10 Ograniczenie odpowiedzialności, skrócenie okresu przedawnienia
Powyższe ograniczenia odpowiedzialności za wady towaru oraz okres przedawnienia nie obowiązują w przypadku szkód na osobie. W takim wypadku stosuje się przepisy ustawy. 

12.11 Produkty używane
W przypadku produktów używanych stan produktu odpowiada jego właściwościom. Zużycie odpowiadające okresowi używania lub ewentualne zniszczenie nie uzasadniają zarzutu naruszenia istotnych postanowień umowy. W takich wypadkach Zamawiającemu nie przysługują roszczenia z tytułu rękojmii. 

13. Moc wiążąca informacji pisemnych

Ustne informacje udzielane przez pracowników Layher są niewiążące. Wszelkie ustne informacje są prawnie wiążące i ile zostaną potwierdzone przez Layher na piśmie. Layher nie jest związany terminami obowiązującymi u Zamawiającego.

14. Obowiązywanie terminów dostawy 

Terminy dostawy Layher są wiążące tylko jeśli zostaną potwierdzone przez Layher na piśmie.

14.1. Terminy i zakres dostaw     
Dla ustalenia terminu i zakresu dostawy miarodajne jest pisemne potwierdzenie zamówienia przez Layher. W przeciwnym wypadku terminy i zakres dostawy podane przez Layher są niewiążące i stanowią przewidywany dzień wysyłki lub odbioru z magazynu Layher. 

14.2 Zachowanie terminów dostawy           
Termin dostawy potwierdzony na piśmie uważa się za zachowany, jeśli Layher poinformuje Zamawiającego przed upływem tego terminu o gotowości do wydania towaru lub o gotowości do wysyłki towaru, jeśli towar opuścił magazyn Layher, bądź też został wydany spedytorowi, przewoźnikowi lub innej osobie, wskazanej do wykonania wysyłki w taki sposób, że w zwykłych okolicznościach możliwe było zrealizowanie dostawy  w terminie. 

14.3 Warunek dotrzymania terminu            
Layher dotrzyma wszelkich terminów pod warunkiem, że Zamawiający przedłoży wszelkie potrzebne dokumenty i wymagane zezwolenia, uiści w terminie wszelkie uzgodnione płatności i nie zalega z jakimikolwiek innymi płatnościami. W przeciwnym wypadku terminy wydłużają się odpowiednio do zwłoki Zamawiającego w wykonaniu powyższych obowiązków.

14.4 Przesunięcie terminów na skutek działania siły wyższej
Terminy ulegają odpowiedniemu przedłużeniu jeżeli realizacja dostawy jest niemożliwa na skutek okoliczności siły wyższej, takich jak strajk, lokaut, itp.

14.5 Zwłoka w dostawie            
Layher pozostaje w zwłoce, jeżeli Zamawiający po upływie 2 tygodni od niewiążącego terminu dostawy, wyznaczył dodatkowy termin dostawy potwierdzony na piśmie przez Layher, a który upłynął bezskutecznie. Odpowiedzialność Layher z tego tytułu jest ograniczona do przypadków winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa.

15. Odstąpienie od umowy 

Layher może odstąpić od umowy w razie powzięcia wiadomości o toczącym się wobec Zamawiającego postępowaniu z weksla, o wstrzymaniu przez Zamawiającego płatności lub innych wiadomości o złej sytuacji finansowej Zamawiającego.

15.1 Odszkodowanie w razie odstąpienia od umowy     
W przypadku odstąpienia przez Layher od umowy, z powodu okoliczności, o których mowa w pkt. 15, Layher przysługuje roszczenie o odszkodowanie w wysokości 20 % wartości netto dostawy.

15.2. Kształtowanie stosunków prawnych w przypadku wystąpienia niezawinionych trudności technicznych lub trudności z nabyciem materiału
W przypadku wystąpienia trudności technicznych lub trudności z nabyciem materiału, za które Layher nie ponosi odpowiedzialności i których nie mógł przewidzieć, Layher ma prawo odstąpić od umowy. W takim przypadku Zamawiającemu nie przysługują wobec Layher jakiekolwiek  roszczenia.

16. Prawa autorskie, wykonywanie praw autorskich, przekazywanie dokumentów i danych osobom trzecim

16.1 Layher zastrzega  sobie w sposób nieograniczony wszelkie prawa, w szczególności  prawa własności oraz prawa autorskie do wszelkich dokumentów i danych przekazanych Zamawiającemu, w szczególności ofert, kosztorysów, rysunków technicznych, ilustracji i planów.

16.2 Wszystkie pochodzące od Layher dokumenty i dane mogą być udostępniane osobom trzecim, przekazywane, kopiowane, powielane lub przenoszone na nośniki danych w całości lub w części tylko za uprzednią pisemną zgodą Layher. 

17. Znaczenie materiałów zdjęciowych i rysunkowych, danych dotyczących konstrukcji, statyki, zastosowania lub celu.

17.1 Zdjęcia oraz rysunki przedstawiające możliwe lub rzeczywiste zastosowanie elementów Layher mają charakter przykładowy i służą wyłącznie do zilustrowania możliwości zastosowania. Nie stanowią one wiążącego prawnie zapewnienia odnośnie rodzaju, możliwego lub dopuszczalnego sposobu zastosowania.

17.2 Dane lub ilustracje dotyczące konstrukcji, montażu, planowania, zabezpieczenia, statyki, zastosowania i celu użycia mają jedynie charakter przykładowy i nie zobowiązujący. Tego rodzaju dane i ilustracje nie zwalniają Zmawiającego, jako użytkownika, z obowiązku uzyskania we własnym zakresie wiedzy o wszelkich wymogach technicznych i ustawowych dotyczących konstrukcji, montażu, projektowania, zabezpieczenia, statyki oraz zastosowania i celu użycia.

17.3 Korzystając z oryginalnych produktów Layher oraz pozostałych artykułów, Zamawiający musi każdorazowo przestrzegać konkretnych wymagań w zakresie statyki, uwarunkowań lokalnych oraz aktualnych specyficznych wymogów urzędowych lub ustawowych.

17.4 Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich wymogów technicznych, urzędowych lub ustawowych obowiązujących dla konkretnego zastosowania produktów Layher.

17.5 Zamawiający jako użytkownik oryginalnych produktów Layher oraz innych artykułów jest odpowiedzialny za bezpieczny montaż, przebudowę, demontaż, statykę, rodzaj, wybór, wykonanie i kontrolę elementów mocujących/łączących, przestrzeganie obowiązujących norm dotyczących budowy rusztowań, ogólnie uznanych zasad techniki w zakresie planowania, ustawiania i wykonania rusztowań, i zobowiązany jest do przestrzegania wszelkich urzędowych wytycznych oraz przepisów prawa, w szczególności zasad wynikających z prawa budowlanego, zasad bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa w procesie produkcji.

17.6 Ponadto Zamawiający, jako użytkownik oryginalnych produktów Layher oraz innych artykułów, odpowiedzialny jest za zgodne z przeznaczeniem używanie rusztowań, utrzymanie bezpieczeństwa ich eksploatacji, prawidłowe oznakowanie i kontrolę sprawności.

17.7 W przypadku, gdy montaż rusztowań odbiega od standardowego wykonania, Zamawiający odpowiedzialny jest za zagwarantowanie stabilności rusztowania w wymaganym zakresie, na przykład poprzez projekty wykonawcze.

17.8 Uzupełniająco Zamawiający jest obowiązany uwzględniać informacje Layher, zawarte w instrukcji montażu lub użytkowania.

18. Użycie oryginalnych produktów Layher razem z innymi produktami

18.1 Wszelkie dane i ilustracje zawarte w broszurach produktów Layher obowiązują tylko w przypadku, gdy zastosowane są wyłącznie oryginalne produkty Layher. Produkty Layher zostały skonstruowane, wyprodukowane i funkcjonalnie zaplanowane wyłącznie do zastosowania z innymi produktami Layher. Oryginalne produkty Layher różnią się pod względem konstrukcji, materiału oraz metod produkcji od produktów innych producentów lub podróbek produktów Layher.

18.2 Layher nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego a także wobec osób trzecich za funkcjonowanie produktów Layher w razie ich zastosowania w obcym systemie, w połączeniu z innymi produktami a także, gdy zastosowane zostaną podróbki oryginalnych produktów Layher.

18.3 Dane podawane przez Layher o właściwościach produktów, możliwościach zastosowania, detalach konstrukcyjnych, wariantach montażu, kotwieniu, technikach użytkowania, dane techniczne oraz o przestrzeganiu przepisów ustawowych lub norm, to dane odnoszą się wyłącznie do oryginalnych produktów Layher.

19. Zmiany techniczne 

Layher jest uprawniony w każdym czasie do dokonywania zmian technicznych produktów wynikających z postępu technicznego.

20. Miejsce wykonania zobowiązania

Miejscem wykonania zobowiązania jest siedziba Layher.

21. Właściwość sądu 

Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy stronami jest sąd właściwy dla siedziby Layher

22. Wyłączenie obowiązywania Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów
W stosunkach między stronami obowiązuje wyłącznie prawo polskie. Wyłącza się zastosowanie Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

23. Ochrona danych, bezpieczeństwo 

(1) Dane Zamawiającego gromadzone są przez nas wyłącznie w tym celu, w jakim zostały one przez Zamawiającego udostępnione. Dane osobowe Zamawiającego wykorzystywane są tylko w ramach grupy Layher.
(2) Zamawiający wyraża zgodę i upoważnia Layher do przetwarzania, zapisywania i wykorzystywania danych otrzymanych w związku z kontaktami handlowymi, z uwzględnieniem przepisów o ochronie danych, które muszą być przestrzegane.

II. Ogólne warunki najmu

Ustala się następujące regulacje stosunków najmu wynajmowanych przez Layher  oryginalnych produktów Layher i innych artykułów.

1. Przedmiot umowy, oferta, okres najmu, czynsz najmu, koszty

1.1 Przedmiot umowy 
Przez zawarcie umowy najmu Zamawiający ma prawo do zgodnego z przeznaczeniem użytkowania w Polsce oryginalnych produktów Layher oraz innych artykułów przez uzgodniony czas.

1.2 Niezobowiązująca oferta najmu
Oferty najmu są niewiążące i informują jedynie, że odpowiedni produkt Layher może być przedmiotem najmu.

1.3 Czas trwania najmu

1.3.1 Czas trwania najmu uzgadniany jest w umowie i rozpoczyna w dniu przekazania przedmiotu najmu Zamawiającemu lub podmiotowi wykonującemu transport.

1.3.2 O ile strony nie postanowią inaczej, umowy najmu zawierane są na okres nie krótszy niż 20 tygodni. O ile strony nie postanowią inaczej czynsz najmu płatny jest w odstępach 4-tygodniowych. Za każdy rozpoczęty 4-tygodniowy okres najmu Layher przysługuje czynsz w pełnej wysokości.

1.4 Czynsz najmu

1.4.1 Czynsz najmu naliczany jest od daty wydania lub odbioru przedmiotu najmu. Następne czynsze najmu naliczane są z dołu na okres jednego miesiąca kalendarzowego i płatne są zgodnie z terminem płatności podanym na fakturze.

1.4.2 Obowiązują każdorazowo czynsze najmu obowiązujące w Layher dla danego okresu najmu z doliczeniem podatku VAT. W przypadku podwyższenia czynszu najmu Zamawiającemu ma prawo do wypowiedzenia umowy na piśmie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, na koniec miesiąca kalendarzowego.

1.5 Koszty transportu, opakowania, ubezpieczenia

Koszty transportu, opakowania i ubezpieczenia oryginalnych produktów Layher oraz innych artykułów do miejsca przeznaczenia ponosi Zamawiający.

1.6 Zwłoka w płatnościach, upoważnienie do odbioru

Jeżeli Zamawiający zalega z płatnościami dłużej niż 14 dni, wówczas Layher ma prawo do wypowiedzenia umowy i innych umów najmu zawartych z Zamawiającym w trybie natychmiastowym i żądania natychmiastowego wydania wszystkich przedmiotów najmu. W takim wypadku Zamawiającemu nie przysługuje prawo zatrzymania.

2. Obowiązki Zamawiającego jako najemcy

2.1 Odbiór
Zamawiający zobowiązany jest do odbioru przedmiotów najmu z miejsca wskazanego przez Layher. Zamawiający potwierdza na piśmie, według wyboru Layher, na dowodzie dostawy, liście przewozowym lub potwierdzeniu przyjęcia, że przedmiot najmu przekazany został  prawidłowo, w stanie nadającym się do użytku zgodnie z przeznaczeniem. Zamawiający jest obowiązany zbadać przedmiot najmu pod kątem ilościowym i jakościowym niezwłocznie po jego odebraniu, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, a w razie stwierdzenia wad jakościowych lub ilościowych – zgłosić je Layher na piśmie w ciągu 7 dni od wykrycia. Niewykonanie powyższych obowiązków przez Zamawiającego skutkuje utratą praw z tytułu rękojmi za wady przedmiotu najmu..

2.2 Użycie przedmiotów najmu, instrukcja montażu i zastosowania
Zamawiający zobowiązany jest do ścisłego przestrzegania zasad używania wynajętych  oryginalnych produktów Layher i innych artykułów, a także zgłoszenia używania lub zezwolenia na używanie przedmiotu najmu, jeśli takie zgłoszenie lub zezwolenie jest wymagane przez przepisy prawa. Zamawiający obowiązany jest ubezpieczyć przedmiot najmu na własny koszt. Postanowienia rozdziału I. Ogólne warunki dostaw i płatności, pkt. 18 i 19 stosuje się odpowiednio.

2.3 Łączenie oryginalnych produktów Layher z innymi produktami

2.3.1 Zamawiający obowiązany jest używać przedmiotów najmu wyłącznie z innymi oryginalnymi produktami Layher. Layher nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie przedmiotu najmu w razie połączenia oryginalnych produktów Layher z produktami innych producentów lub podróbkami produktów Layher.

2.3.2 Zamawiający zwalnia Layher z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z zastosowania oryginalnych produktów Layher innymi produktami.

2.3.3 Postanowienia rozdziału I. Ogólne warunki dostaw i płatności, pkt .18 i 19 stosuje się odpowiednio.

2.4 Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, koszty konserwacji i naprawy
Zamawiający zobowiązuje się do użytkowania przedmiotów najmu zgodnie z ich przeznaczeniem. Zamawiający otrzymuje przedmiot najmu w stanie zgodnym z umową i ewentualne naprawy dokonywane są na jego koszt. Nie zwalnia to Zamawiającego z obowiązków wynikających z umowy najmu, w szczególności z obowiązku uiszczania czynszu najmu.

3. Przejście ryzyka

W zakresie przejścia ryzyka przypadkowej utraty, zniszczenia przedmiotu najmu lub  przypadkowego pogorszenia przedmiotu najmu postanowienia rozdziału I. Ogólne warunki dostaw i płatności, pkt. 10., 10.1 oraz 10.2 stosuje się odpowiednio, przy czym odbiór przedmiotu najmu jest równoznaczny z jego przekazaniem.

4. Miejsce używania przedmiotu najmu       
Na żądanie Layher Zamawiający jest obowiązany podać miejsca używania przedmiotu najmu. Odmowa wskazania miejsca używania przedmiotów najmu upoważnia Layher do wypowiedzenia umowy najmu w trybie natychmiastowym i dochodzenia odszkodowania.

5. Rękojmia

5.1 Layher ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu najmu istniejące przy przekazaniu przedmiotu najmu, które zobowiązuje się usunąć lub dostarczyć przedmiot najmu wolny od wad.. Zamawiający ma prawo żądać odpowiedniego zmniejszenia czynszu najmu, jeśli Layher pomimo dwukrotnego wezwania Zamawiającego wady nie usunie lub nie dostarczy przedmiotu najmu wolnego od wad. Layher ma prawo zastąpić przedmiot najmu oryginalnym produktem Layher, równowartościowym pod względem technicznym i ekonomicznym.

5.2 Postanowienia rozdziału I. Ogólne warunki dostaw i płatności, pkt. 12 stosuje się odpowiednio. 

6 Odpowiedzialność 

Zamawiający odpowiada za szkody powstałe przy używaniu przedmiotów najmu.

7. Zwrot przedmiotu najmu, usuwanie wad

7.1 Zwrot  
Po zakończeniu umowy najemca jest zobowiązany do zwrotu przedmiotów najmu w stanie kompletnym, bez zabrudzeń, na swój koszt i ryzyko, z ubezpieczeniem, do siedziby Layher lub miejsca wskazanego przez Layher.

7.2 Dowód zwrotu przedmiotu najmu, sposób zwrotu
Zamawiający zobowiązany jest do zwrotu wszystkich oryginalnych produktów Layher i innych artykułów na podstawie dowodu dostawy Layher. Zamawiający zwróci przedmioty najmu w sposób umożliwiający ich rozładunek przy pomocy podnośników widłowych i przetransportowanie na teren Layher bez ponoszenia dodatkowych kosztów, w przeciwnym wypadku Zamawiający zwróci Layher te dodatkowe koszty.

7.3 Pogorszenie stanu przedmiotu najmu, różnice w stosunku do stanu z dostawy
Pogorszenia stanu przedmiotów najmu lub różnice w stosunku do stanu z chwili dostawy istniejące na koniec okresu najmu, o ile nie stanowią zużycia będącego następstwem prawidłowego używania, obciążają Zamawiającego.

Zamawiający ponosi koszty czyszczenia i naprawy przedmiotu najmu. O ile części przedmiotu najmu w ocenie Layher nie nadają się do naprawy lub jeśli koszt naprawy przekracza wartość netto według cennika Layher, Layher ma prawo odmówić przyjęcia uszkodzonych przedmiotów najmu i żądać odszkodowania w wysokości ceny netto przedmiotu najmu według cennika, obowiązującego w chwili zwrotu przedmiotu najmu.

7.4 Przedmioty najmu nieistniejące lub wadliwe w chwili zwrotu
Przedmioty najmu, które w chwili zwrotu i odbioru zwrotnego już nie istnieją ma lub które są wadliwe w rozumieniu pkt. 7.3, rozliczane są w wysokości ceny jednostkowej z doliczeniem podatku VAT. Zamawiający ma prawo do wykazania nam, że nie ponieśliśmy szkody lub ponieśliśmy szkodę w innej wysokości niż naliczona.

7.5 Koszty czyszczenia lub naprawy           
Ewentualnie koszty czyszczenia lub naprawy przedmiotu najmu zostaną naliczone Zamawiającemu według cen rynkowych.

7.6 Przyjęcie zwrotu przedmiotów najmu     
Layher obowiązany jest do odebrania tylko oryginalnych produktów Layher i pozostałych artykułów, które przekazane zostały Zamawiającemu w ramach umowy najmu.

7.7 Zwłoka w zwrocie przedmiotów najmu

7.7.1 Jeżeli Zamawiający jako najemca nie zwróci przedmiotu najmu po zakończeniu okresu najmu, lub zwróci go z opóźnieniem, Layher może żądać zapłaty odszkodowania za bezumowne korzystanie z przedmiotu najmu w wysokości umówionego czynszu najmu oraz dochodzić innych roszczeń odszkodowawczych z tym związanych.

7.7.2 Korzystanie z przedmiotu najmu po rozwiązaniu umowy nie powoduje w żadnym razie jej przedłużenia na dalszy okres, a Layher przysługuje odszkodowanie, stosownie do postanowienia 7.7.1..

8. Wypowiedzenie umowy najmu

Jeżeli Zamawiający narusza istotne zobowiązania z umowy najmu, w szczególności zalega z zapłatą należnego czynszu, Layher ma prawo do wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym. W takim wypadku Zamawiający obowiązany jest do zapłaty czynszu najmu za pozostały okres trwania umowy najmu.